Согласно член 126 од Законот за игрите на среќа и забавните игри (Службен весник на Република Македонија“ број 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, со седиште на ул.„Цане Кузманоски“ бр.1 Прилеп, со ЕМБС 4071344, застапувана од Генералниот директор Сашко Самарџиоски на ден 15.05.2024 година, ги донесе следните:

 

ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА

“СЕКОЈ ДЕН iPhone

 

 

 1. 1.Организатор на наградната игра: 

Организатор на наградната игра со име “СЕКОЈ ДЕН iPhone е Прилепска Пиварница АД-Прилеп, со седиште на ул. „Цане Кузманоски“ бр.1 Прилеп, со ЕДБ 4021991109104 и ЕМБС 4071344.

 

 1. 2.Времетраење на наградната игра: 

Времетраењето на наградната игра “СЕКОЈ ДЕН iPhoneе периодот од 24.06.2024 година (од 00.00 часот - почеток на наградната игра) до 19.08.2024 година (до 13.00 часот - крај на наградната игра).

 

 1. 3.Место на одржување на наградната игра: 

Наградната игра се организира и спроведува на целата територија на Република Северна Македонија.

 

 1. 4.Цел на наградната игра: 

Наградната игра, Организаторот Прилепска пиварница А.Д. Прилеп ја прави со цел рекламирање на неговиот производ „Пепси“.

 

 1. 5.Право на учество: 

Право на учество во наградната игра имаат сите лица постари од 18 години, освен вработените во Прилепска Пиварница АД-Прилеп, маркетинг агенцијата БД Група ДООЕЛ Скопје и Тера Комуникејшнс ДООЕЛ Скопје, како и членовите на нивните потесни семејства.

Во наградната игра учествуваат следните производи:

               Pepsi 0,5l ПЕТ амбалажа

Pepsi 1,25 ПЕТ амбалажа

Pepsi 2x1,25 ПЕТ амбалажа

Pepsi 4x1,25 ПЕТ амбалажа

Pepsi 1,5l ПЕТ амбалажа

Pepsi 1,75 ПЕТ амбалажа

Pepsi 2x1,75 ПЕТ амбалажа

Pepsi Zero 0,5l ПЕТ амбалажа

Pepsi Zero 1,25 ПЕТ амбалажа

Pepsi Zero 1,25 ПЕТ амбалажа

Pepsi Zero 1,5l ПЕТ амбалажа

Pepsi Zero 1,75l ПЕТ амбалажа

Pepsi Lime 1,5l ПЕТ амбалажа

Pepsi Lime 1,75l ПЕТ амбалажа

 

 1. 6.Начин за учество во наградната игра: 

За да се учествува во наградната игра потребно е да се купи барем еден од погоре наведените  производи на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп. Производите кои ќе учествуваат во наградната игра ќе бидат со посебни жолти капачиња на кои ќе има напишано КУПИ И ОСВОЈ.

За учество потребно е да се испрати единствениот код кој се наоѓа на внатрешната страна на капачето (под капаче). Испраќањето на кодот се врши или бесплатно преку креирање на персонален кориснички профил и внесување на кодот преку самиот профил на веб страната www.pepsi.com.mk или преку испраќање СМС порака на телефонскиот број 148 900 (цената на секоја СМС порака е 5 ден. + ДДВ), почнувајќи од 24.06.2024 година (00:00 часот) и заклучно со 19.08.2024 година (13:00 часот).

Еден код од внатрешната страна на капачето од поединечен производ може да биде испратен само еднаш или преку креираниот персонален кориснички профил или преку СМС порака.

Секое лице кое ги исполнува условите за да учествува во наградната игра, може да учествува во истата неограничен број пати.

Секоја злоупотреба од учесниците во наградната игра ќе биде веднаш пријавена од организаторот на наградната игра до надлежните државни органи.

 

 1. 7.Запознавање на учесниците со правилата на наградната игра: 

Со цел запознавање на потенцијалните учесници, Правилата на наградната игра по добивањето на дозвола од Министерството за финансии ќе бидат објавени јавно на официјалната веб страна на Организаторот www.pepsi.com.mk пред почетокот на наградната игра. За наградната игра, потенцијалните учесници ќе бидат запознаени и преку телевизиски и радио реклами, преку социјалните медиуми и преку печатени рекламни материјали.

 

 1. 8.Награден фонд: 

Награди кои ќе бидат доделени во наградната игра “СЕКОЈ ДЕН iPhone во организација на Прилепска Пиварница АД-Прилеп се:

 

Р.бр.

опис на награда

количина

единечна цена

(без ДДВ)

единечна цена

(со ДДВ)

 

 

Вкупно без ддв

Вкупно со ДДВ

1

Apple iPhone 14 128 GB

50

38.889,83

 

45.890,00

 

1.944.491,53

2.294.500,00

 

 

 

 

 

 

Вкупно 2.294.500,00

 

Вкупниот награден фонд на наградната игра “СЕКОЈ ДЕН iPhone изнесува 2.294.500,00 денари со пресметан ддв.

 

 

 1. 9.Извлекување на добитници: 

Во наградната игра ќе има вкупно 50 дневни извлекувања на добитник, со кои ќе се доделува   по една награда Apple iPhone 14 128 GB.  

Првото извлекување е на 01.07 во 13:00 часот, и во него учествуваат испратените кодови од моментот на старт на играта на 24.06.2024 во 00.00 часот до моментот на самото извлекување. Секој нареден ден во 13:00 часот заклучно со 19.08 се извлекува по една награда Apple iPhone 14 128 GB, а во нив учествуваат испратените кодови од изминатите 24 часа.

 

ДИНАМИКА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАГРАДИ

1

01.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

24.06.2024

од 00.00 часот

до 13.00 часот на ден

01.07.2024

2

02.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

01.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

02.07.2024

3

03.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

02.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

03.07.2024

4

04.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

03.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

04.07.2024

5

05.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

04.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

05.07.2024

6

06.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

05.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

06.07.2024

7

07.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

06.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

07.07.2024

8

08.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

07.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

08.07.2024

9

09.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

08.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

09.07.2024

10

10.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

09.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

10.07.2024

11

11.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

10.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

11.07.2024

12

12.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

11.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

12.07.2024

13

13.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

12.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

13.07.2024

14

14.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

13.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

14.07.2024

15

15.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

14.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

15.07.2024

16

16.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

15.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

16.07.2024

17

17.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

16.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

17.07.2024

18

18.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

17.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

18.07.2024

19

19.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

18.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

19.07.2024

20

20.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

19.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

20.07.2024

21

21.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

20.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

21.07.2024

22

22.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

21.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

22.07.2024

23

23.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

22.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

23.07.2024

24

24.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

23.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

24.07.2024

25

25.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

24.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

25.07.2024

26

26.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

25.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

26.07.2024

27

27.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

26.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

27.07.2024

28

28.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

27.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

28.07.2024

29

29.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

28.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

29.07.2024

30

30.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

29.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

30.07.2024

31

31.07.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

30.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

31.07.2024

32

01.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

31.07.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

01.08.2024

33

02.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

01.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

02.08.2024

34

03.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

02.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

03.08.2024

35

04.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

03.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

04.08.2024

36

05.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

04.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

05.08.2024

37

06.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

05.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

06.08.2024

38

07.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

06.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

07.08.2024

39

08.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

07.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

08.08.2024

40

09.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

08.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

09.08.2024

41

10.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

09.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

10.08.2024

42

11.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

10.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

11.08.2024

43

12.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

11.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

12.08.2024

44

13.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

12.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

13.08.2024

45

14.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

13.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

14.08.2024

46

15.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

14.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

15.08.2024

47

16.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

15.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

16.08.2024

48

17.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

16.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

17.08.2024

49

18.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

17.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

18.08.2024

50

19.08.2024

извлекување во 13.00 часот

учестуваат испратените пораки од

18.08.2024

од 13.00 часот

до 13.00 часот на ден

19.08.2024

 

Извлекувањето се врши по случаен избор од кодовите испратени преку смс и веб со посебно изработен софтвер и а  ќе го извршува ТРГОВСКО ДРУШТВО “ТЕРА КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ на адреса ул. “11-ти Октомври“  бр.25 канц 705/кат 7 Скопје Центар.

 

Резултатите од наградната игра ќе бидат објавувани во рок од три дена од денот на утврдувањето на добитниците на web страната www.pepsi.com.mk со објавување на извлечениот код и телефонскиот број на добитникот (без последните две цифри)

По добивање на повратна порака дека е добитник на награда, добитникот ќе биде контактиран од страна на оператор, ангажиран од Организаторот, на телефонскиот број преку кој добитникот го има испратено кодот, како би му ја потврдил наградата и би му ги побарал сите потребни податоци (име, презиме, адреса, оригинал капаче со добитниот код, број на лична карта) со цел предавање на наградата. Добитникот е должен да го приложи капачето со добитниот код и повратната порака дека е добитник, а во спротивно нема да му се предаде наградата. Личните податоци од добитникот се бараат исклучиво заради проверка на правото за учество во наградната игра и за испорака на наградата.

Извлекувањето на сите награди ќе биде контролирано од страна на жири комисија составена од 3 (три) членови.

 Членови на жири комисијата ќе бидат:

- Претставник од Прилепска Пиварница

- Претставник од маркетинг агенцијата БД Група ДООЕЛ Скопје и

- Претставник од Тера Комуникејшнс ДООЕЛ Скопје

 

 1. 10.Подигнување на наградите: 

Организаторот на наградната игра е должен да ги предаде наградите на добитниците најдоцна до 30 дена од денот на јавното објавување на добитниците. При превземање на наградите, добитниците се должни да се легитимираат со приложување документ за лична идентификација и доказ дека е корисник на телефонскиот број/корисничкиот профил (од каде е пратен добитниот код) како и да го достави капачето со извлечениот код.  Добитникот, по сопствен избор може и лично да ја подигне наградата од седиштетето на организаторот на наградната игра најдоцна до 30 дена од денот на јавното објавување. При телефонскиот повик од страна на организаторот, добитникот на наградата одлучува за начинот на примање на наградата. Доколку добитникот не достави информација за точна адреса и/или телефонски број или не ја подигне сам наградата од седиштето на организаторот Прилепска пиварница АД во предвидениот рок, организаторот нема никаква одговорност и не е должен да ја предаде наградата.

Добитниците немаат можност да ги заменат своите награди за паричен износ еднаков на нивната вредност, ниту пак за кој било друг предмет.

Доколку добитникот од која било причина не е во можност да ја подигне наградата, може да назначи лице што ќе го стори тоа во негово име, со претходно известување до Организаторот.

Организаторот, после завршувањето на наградната игра на 19.08.2024 година, ќе ги повлече од промет сите амбалажи на кои е назначено дека се за наградната игра.

 

 1. 11.Право на приговор: 

Незадоволниот учесник има право на приговор во рок од 3 дена од денот на објавување на добитниците, а Прилепска пиварница АД-Прилеп ќе одговори на приговорот во рок од 5 дена од денот на поднесување на приговорот. Приговорите ќе се разгледуваат само доколку се упатени по писмен пат на адресата на Организаторот ул.„Цане Кузманоски„ бр. 1 Прилеп.

 1. 12.Даночни обврски: 

Сите трошоци за наградната игра ги сноси Прилепска пиварница АД-Прилеп од својот буџет за реклами. Организаторот е одговорен за сите даноци, надоместоци и одговорности поврзани со наградите вклучувајќи го и данок на личен доход. Секој од добитниците ќе добие потврда за добивка со подмирен данок на лиен доход, подготвена и заверена од организаторот на наградната игра.

 

 

 1. 13.Собирање, обработување и зачувување на лични податоци:  

Со пополнувањето на пријавата за наградната игра, учесникот во наградната игра изречно се согласува дека организаторот, до отповикување од страна на учесникот, може да прибира, води, чува и обработува збирка собрани лични податоци на наградените и регистрираните корисници, за изведување на наградната игра и известување за наградната игра. Oрганизаторот се обврзува дека ќе ракува со спомнатите податоци во согласност со позитивните прописи со кои е уредена заштитата на личните податоци. Обработката на личните податоци за цели на директен маркетинг ќе се извршува во целост во согласнот со Законот за заштита на личните податоци, а секој учесник во наградната игра има право во секое време бесплатно и со користење на едноставни средства да ја повлече согласноста за обработка на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг.

Организаторот се обврзува дека нема да ги проследува личните податоци на трети лица, освен доколку е тоа потребно за законски цели при изведување на наградната игра.

Организаторот се обврзува дека ќе ги обработува, чува и уништи податоците во согласност со законодавството со кое е уредена заштитата на личните податоци.

Учесниците во наградната игра се согласуваат нивниот податок телефон и електронска пошта да може да се користи за комуникација како и да може јавно да се објави доколку бидат извлечени.

 

 1. 14.Потенцијалниот учесник во оваа наградна игра разбира и се согласува дека учествува во наградната игра на свој сопствен ризик. Со самото учество во наградната игра учесникот се согласува, доколку биде извлечен за некоја од наградите, неговите лични податоци да бидат јавно објавени. Организаторот на наградната игра не дава гаранција дека учесникот ќе добие награда доколку потроши поголема сума на пари.

 

 1. 15.Разрешување на евентуални спорови: 

Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците на наградната игра надлежен е Основен суд Прилеп.

 

 1. 16.Завршни одредби:  

Правилата на наградната игра ги пропишува Приредувачот на наградната игра, а истите се применуваат по добиената Дозвола која ја дава Министерството за финансии на РСМ.

Истите ќе важат се до завршувањето на наградната игра.

Со учество во наградната игра секој учесник ги прифаќа сите права и обврски утврдени во овие Правила.

 

Организатор,

Прилепска пиварница АД Прилеп

__________________________